SEO ÇALI?MASI

SEO ÇALI?MASI

950 TL’den Ba?layan Fiyatlar ile Hizmet Veriyoruz

12 Senedir Faaliyette Olan Güçlü Bir Firmay?z

Sitemizi k?saca gezdi?inizde, ayl?k periyotlarda, Web siteniz için yap?lacak çal??malar?n ne denli geni? bir çal??ma oldu?unu sizde göreceksiniz. Web sitenize güncel SEO teknikleriyle, lafta olmayan, deneyimli “uzman ekibimizle”, çal??malar?m?z? bir düzen içerisinde, organik ve Google algoritmas?na uyumlu olarak yap?yoruz. SEO fiyatlar? tablomuza gelince, mümkün olan en dü?ük seviyelerde tutarak kaliteden ödün vermiyoruz. D??ar?dan herhangi bir ?nternet sitesinden hizmet alm?yoruz. Ana sayfam?zda belirtti?imiz, birbirinden farkl? IP adreslerine sahip, A Class ve B Class IP adreslerinde yay?n yapan geni? bir networke sahibiz. Mü?terilerimize kendi networkümüzü aç?yor ve tan?t?mlar yap?yoruz. Arama Motorlar? üzerine, yakla??k 10 seneden beri devam eden çal??malar?m?z var. Bu süre içerisinde Arama motorlar?ndaki özellikle Google’da ya?anan geli?meler, de?i?imler ve tüm süreçleri birebir içinde ya?am?? bir firmay?z. Bu de?i?imi bünyemizde olan yüzlerce web sitesi üzerinde yapt???m?z çal??malarla mümkün olmu?tur.

Mü?terilerimizin % 100 ‘ü memnun

Fiyatland?rma, verilen hizmetle paralel orant?larda olmal?d?r. Biz mümkün oldu?unca, fiyatlar? en uygun seviyelerde tutarak, mü?terilerimize hizmet veriyoruz. Mü?terilerimize yapt???m?z SEO çal??malar?, ba?ar?l? ve h?zl? sonuçlar veriyor. Hizmet alan mü?terilerimizin % 99‘u memnun. Rahatl?kla bizi arayarak referanslar?m?z hakk?nda bilgi alabilirsiniz. Sadece SEO konular? üzerine deneyimli, düzenli, güncel, e?itim alan bir kadromuz var. Etkili bir çal??ma plan?m?z ve gündemden hiç kopmadan, dolayl? teknikler yerine, aya?? yere basan, sitenin bugünü ve gelecekteki alt yap?s?n? güçlendiren çal??malar yap?yoruz. 

?unu görüyoruz ki, Google her son güncellemesinde çok daha verimli, çok daha adil, çok daha gerçe?e yak?n bir arama yap?s?yla kar??m?za geliyor. Bizlerde ?unu biliyoruz ki, hizmet verdi?imiz sitelere ne kadar düzgün ve gelece?e yönelik çal??ma yaparsak, ?imdiki zamanda ve uzun vadede ba?ar?l? sonuçlara ula?aca??z.

Geri Dönü?ü Mümkün Olmayan Yollara Girmeyin

Muhakkak ki birbirinden farkl? fiyatlar ve vaatler ile suiistimale aç?k bir konu olan SEO çal??mas?, geli?i güzel, duruma göre rakamlarla, alt yap?s? olmayan, yurt d??? ba?lant?l? olumsuz çal??malarla yap?labilmektedir. Bu tarz olumsuz SEO hizmeti veren ki?iler ile sitenizi tehlikeye ve dönü?ü olmayan yollara sokmay?n. 10 seneden beri sektörde hizmet veren, teknik alt yap?s? ve Teknolojik donan?ma sahip bir firmay?z. ?unu rahatl?kla ifade edebiliriz. Türkiye’deki en geni? SEO alt yap?s?na sahip olan firmam?z?n verdi?i hizmet kar??l???nda, ücretlendirme olabilecek en uygun seviyededir. Ba?l?kta belirtti?imiz gibi yap?lan i?lere bakt???m?zda ?üphesiz en uygun fiyatlar? veriyoruz. Konuyla alakal? ö?renmek istedi?iniz her türlü bilgi için firmam?z? arayarak detayl? bilgi alabilirsiniz. Uzman arkada?lar?m?z size gerekli tüm yard?mlarda bulunacaklard?r. Bizler bu konunun ustalar?y?z. Bizimle çal???rsan?z ?nternet’te var olursunuz. 

Konumuz e?er SEO fiyatlar? ise mant?ks?z ve de?i?ken fiyatlar verip, bol laf yapan, ama ne yapt???ndan bile asl?nda haberi olmadan, bu i?i yapt???n? iddia eden ki?iler için bu uyar?da bulunmam?z gerekiyor. 

?nternet siteniz bu tip çal??malardan, b?rak?n fayda sa?lamay?, geri dönü?ü mümkün olmayan bir kara deli?e dü?mesi içten bile de?il .. Sendbox ve BlackHat diye adland?r?lan terimler, yanl?? yöntemlerle direkt Google‘? kand?rma yöntemlerine girenlere verilen, bir tak?m cezaland?rma yollar?ndan baz?lar?d?r. Arama motorlar?nda, sitenizi yükseltece?iz diye garanti verenler, i?ler ters gitti?inde ve ba?ar?s?z olundu?unda, olmad? kusura bakmay?n, para da istemiyoruz denilse dahi, bu yapt?r?mlardan s?yr?lmak maalesef mümkün de?il. Art?k bir kere sitenize hatal? çal??malar yap?lm??. Web siteniz bu tip cezaland?rmalara girmesiyle beraber, sitenizi en ba?taki haline getirmeniz için aylar?n?z? bu konular? bilen bir uzman ile zaman ve para harcamak art?k kaç?n?lmaz bir durum olacakt?r.

8 Kademeli Dev Analiz Çal??mas?

Sitemiz ilk ayda detayl? bir analiz sürecine girer. Bu süreç Google algoritmas? ve arama motoru matemati?ine en ideal ?ekilde yap?lan?r ve planlan?r. SEO çal??ma sürecinin kalbi dedi?imiz bu analiz çal??mas? ile Google kriterlerine en yak?n seviyeye gelecek ölçülerde planlan?r. 
Bu çal??ma süreci ?u ?ekilde i?ler;

  • Site ?çi Teknik Analiz ( Kademe 1 )
  • Sektör Analizi ( Kademe 2 )
  • Rakip Analizi ( Kademe 3 )
  • Anahtar Kelime Analizi ( Kademe 4 )
  • ?çerik ve ?maj Analizi ( Kademe 5 )
  • Meta Analizleri ( Kademe 6 )
  • Kod Analizi ( Kademe 7 )
  • Google Standartlar?na Uygunluk Testleri ( Kademe 8 )

SEO analiz ücreti 3500 TL + KDV 
(Paketlerimizde ücretsiz olarak sunulmaktad?r.)

En Uygun SEO Fiyatlar?n? Veriyoruz. Ayl?k 950 TL 'den Ba?layan Fiyatlarla

Rekabeti orta ölçekli kobiler için haz?rlanm?? bu paket ile esnek bir çal??ma plan? haz?rlad?k. Çal??ma detaylar?na bakt???m?zda kapsam alan? dar olmas?na ra?men hizmet ve i? kalitesi birebir ayn?d?r. Bu nedenle zor bir i? kolu içinde de?ilseniz gönül rahatl??? ile seoflex paketinin 1 ayl?k SEO modelini seçebilirsiniz.

DİĞER HİZMETLERİMİZ